מאסטר קלאס All About Lips אנה גרקוב

קליניקה ואקדמיית בוטיק לאיפור קבוע המובילה במרכז הארץ מקום שלישי בתחרות בינלאומית wulop "פיגמנט שפתיים בשיטת האודם" 2023

Master class "ALL ABOUT LIPS"

©️ כל הזכויות שמורות לאנה גרקוב אין לשכפל,להעתיק,לצלם,להקליט,לאחסן במאגר מידע,לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר- כל חלק שהוא מהחומר שבחוברת זו. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב.

מכונות סוגי

ארוך סטרוק מכונות המכה שעוצמת מכך , חזקה התנופה . ממ 4.5 עד ממ 3,5- כ אלו במכונות הפעימה אורך נועדו אלו מכונות . יותר וכואבת יותר עמוקה - החדירה גם כך חזקה המחט שתעשה . הפודרה ולטכניקת לקעקועים

היברידי סטרוק מכונות

ונחשבות בשוק חדשות אלו מכונות . ממ 3,5 עד ממ 2,8 - כ אלו במכונות הפעימה אורך . קעקועים גם , הטכניקות לכל שמתאימות אונברסליות למכונות

קצר סטרוק מכונות

כזאת מכונה עם . ממ 2.8 עד ממ 1.2 מ הפעימה אורך . קעקוע לעשות קשה יהיה

השפעת הסטרוק על העבודה

: היום בשוק מוכרות הכי החברות mast kwadron vertix golden needle

תכניס הכי הרבה פיגמנט בגלל שהתעלה גדולה

יוצרת פיקסל עבה יותר נכנס יותר פיגמנט עבודה שטחית יותר

חודר אל העור בקלות עושה את התעלה בצורת קונוס- מה שמאפשר ליותר פיגמנט להיכנס פנימה.

בגלל התנגדות גדולה של העור אוטומטית יש לחיצה יותר גדולה על העור מה שמוביל ישר לחדירה בעומק לא רצוי

אפשר לקבל עומס פיגמנט בעור

בשימוש לא נכון טראומה גדולה לעור

החלמה בצורת נקודת אם אין שליטה טובה במחט מקבלים עומק חדירה לא רצוי

קוטר המחט

מחט יכולה להיות בקוטר שונה כמה שתעלה שנוצרת בעקבות החדירה קטנה יותר - כך יכנס פחות פיגמנט לעור. כמה שהתעלה תהיה גדולה יותר - יכנס יותר פיגמנט לעור. אבל! קוטר קטן חודר מהר יותר לעור ויש לנו פחות שליטה עליו. קוטר גדול יותר - יש יותר התנגדות של העור. המחט ״מתעכבת״ לכמה שניות לפני שחודרת את העור.

סוג כמות

קוטר

סוג השחזה

הלחמה

טיפים חשובים

אם לא יוצא פיגמנט מקטריג׳: יציאת המחט ארוכה מידי. יש להכניס את המחט חצי סיבוב/ סיבוב פנימה. לקחתם יותר מידי פיגמנט והוא משפריץ מהקטריג׳. תנקו את אף הקטריג׳ אחרי כל פעם שאתן לוקחות צבע. במהלך העבודה נפגעה השחזת המחט.

אם יש שלוליות של פיגמנט במהלך העבודה: להגדיל את יציאת המחט נפגעה ההשחזה במהלך העבודה עבודה עמוקה מידי וחוסר שליטה על התנועות הפרשות של לימפה נוזלית במהלך הטיפול.

מאלחשים

ראשוני

שניוני

אפידרמיס

אפידרמיס

דרמיס

דרמיס

היפודרמיס

היפודרמיס

מאלחש שניוני -משתמשים על עור פצוע במהלך הטיפול. דק. 5- יש להמתין כ

דק לפני הטיפול. 20- מאלחש ראשוני. בדרך כלל מניחים ל

כמה מילים על מאלחשים: לרוב, החומרים הפעילים שיש במאלחשים הם: לדוקאין - המשמש כחומר מאלחש טטרוקאין - תוספת אפינרפין - עוצר דימום לדוקאין. 6% שימוש במאלחשים באיפור קבוע לרוב לא עולה על

.

) העפעפיים מפתח את המקיף לשריר בדומה ( טבעתי שריר - אורביקולריס שריר . הפה של וסגירה פתיחה על אחראי השריר

. לחייך שלנו היכולת על ואחראי למעלה הפה את שמושך שריר - זיגומטי שריר

בפנים העצבים מערכת

הכאב יכול להיות פיזי - כאשר אזור הכואב שולח אותות למוח הכאב יכול להיות פסיכולוגי - כאשר המוח שולח אותות לאזור

כאב בעוצמה נמוכה כאב בינוני כאב חזק

הפנים עור על לעלות מוחלט איסור - כלל פלומתיות ושיערות בנקבוביות מתאפיין הפנים עור

השפתיים של לאנטומיה בהתאם סקיצה בניית

- מציאת נקודת גובה 1 שלב

- מציאת נקודת אמצע 2 שלב

- מציאת הנקודות הכי 3 שלב נמוכות

סקיצה בבניית עזר כלי

צורה איסוף

סקיצה בבניית עזר כלי

חיוך - בדיקת נפח

במצב רפוי - בדיקת סימטריה

סגירת קומיסורות - זהות בין הצדדים

פה פתוח מעט - בדיקת פגישת הקומיסורות (פינות)

פודרה בעזרת סקיצה קיבוע

של חלום זה הטיפול בהמשך תזוז שלא עמידה סקיצה . קבוע באיפור מקצוע איש כל לקבע לדאוג עלינו דקורטיבית סקיצה שעשינו לאחר . אותה הלחות את סופגים אנחנו ופודרה גפן צמר פד בעזרת . הסקיצה את ומייבשים . יותר חזקה משמעותית שלה העמידות כך

חברת של מקצועית בפודרה להשתמש ניתן . אחרת ועמידה שקופה פודרה בכל או Contur . העבודה את עושה גם תינוקות של טלק ,

קונטור / מתאר קו

ממ 3 : יציאת מחט תנועה: איטית ! סטרוק: הלוך ושוב, אבל עם יותר תנופה לכיון שלי. rllt 1 0.25 : מחט

יציאת מחט: קטנה מידי או גדולה מידי תנועה: מהירה עם יציאה מהעור סטרוק : לכיון שלי

העבודה שלבי

ומכשיר מחט בחירת

קצר או היברידי סטרוק בעל מכשיר נעדיף

0.25 סקיצה קיבוע 0.35 צביעה

.

AG צביעה טכניקת

מעברים של קטנה בכמות עבודה צפוצה צביעה הראשון מהטיפול כבר טובה החלמה לקבל שמאפשרת . לעור טראומה ומינימום

נפוצות טעויות

שפתיים סוגי

מעלות 90 ה כלל

בית שיעורי

בסיסי יד מנח

.

העור של והכנה טיפול סוף

שיערות וללא פצעים ללא , יותר בריא , יותר טוב שהעור ככל . יותר אסטטיות תמונות יצאו כך על שמתלבשת מיוחדת צילום בעדשת עושים התמונות את . הנייד הטלפון , יסודית בצורה האזור את לנקות יש לצלם שמתחילים לפני , כפפות להחליף עם קונסילר נניח לאזור מסביב אדמומיות ויש במידה . פעמית חד מברשת זר יראה כשלא העור של מדויק בגוון להיות הקונסילר על . בתמונה כל את ויבליט העבודה את יהרוס בקונסילר נכון לא שימוש . הפגמים

Made with FlippingBook - Share PDF online